W SPMSYSTEM gromadzone są, przetwarzane i archiwizowane wszystkie dane, parametry oraz informacje występujące podczas prowadzenia eksploatacji pomp i ujęć głębinowych. SPMSYSTEM jest dedykowanym, specjalistycznym systemem monitorująco sterującym oraz informacyjno – decyzyjnym, wspomagającym zarządzanie i sterowanie eksploatacją pomp i ujęć głębinowych. Lokalizację SPMSYSTEM na tle systemowej struktury funkcjonującego przedsiębiorstwa np. wodociągowego czy też górniczego (wraz z opisem tej struktury) przedstawia schemat.

SZWT – SYSTEM WYDOBYCIA I PRZEKAZU WODY
SEP – SYSTEM EKSPLOATACJI POMP GŁĘBINOWYCH
SU – SYSTEM UŻYTKOWANIA POMP
SO – SYSTEM OBSŁUGIWANIA
SZT – SYSTEM ZAPLECZA TECHNICZNEGO
SZ – SYSTEM ZAOPATRYWANIA
SK – SYSTEM KIEROWANIA
SI – SYSTEM INFORMACYJNY
SD – SYSTEM DECYZYJNY

Charakterystycznym jest, że system eksploatacji pomp głębinowych SEP tworzą dwa systemy składowe: system użytkowania pomp SU oraz system ich obsługiwania SO, który wraz z systemem zaopatrywania SZ tworzy system zaplecza technicznego SZT. System eksploatacji pomp SEP wraz z systemem zaplecza technicznego SZT tworzy system wydobycia i przekazu wody SZWT, którego właściwe funkcjonowanie nadzoruje system kierowania SK składający się z systemu informacyjnego SI oraz systemu decyzyjnego SD. Tak więc system eksploatacji pomp SEP posiada 2 systemy składowe (SU,SO), wchodzi częściowo i całkowici w skład 2-ch systemów (SZT,SZWT) oraz działa współzależnie z 2-ma systemami (SI,SD) tworzącymi system kierowania. Lokalizacja SPMSYSTEM w tej złożonej, systemowej strukturze wyraźnie odzwierciedla pełną kontrolę w przepływie i przenikaniu informacji na każdym etapie zarządzania, monitoringu oraz sterowania eksploatacją w funkcjonującym przedsiębiorstwie. SPMSYSTEM jest unikalnym i aktualnie najnowszym rozwiązaniem w tym zakresie.

SPMSYSTEM posiada modułowo rozbudowywane poziomy oprogramowań SoftSPM oraz systemowe zestawy oprzyrządowania i opomiarowania studni SPM. Wzajemna kompatybilność 3 poziomów oprogramowań SoftSPM oraz 3 zestawów opomiarowania układów pompowych studni SPM oraz oprzyrządowanie stacji prób, umożliwia praktycznie dowolne konfigurowanie budowy systemu przez każdego użytkownika. SPMSYSTEM można optymalnie skonfigurować dla użytkownika kilku czy też kilkudziesięciu, kilkuset lub nawet kilku tysięcy studni, niezależnie czy będą to studnie ujęciowe, czy też np. odwadniające, czy inne. Zakres budowy systemu pokazano na poniższym rysunku.

Poziom oprogramowania:
- SoftSPMBASIC - systemy kilku , kilkunastu, kilkudziesięciu studni,
- SoftSPMSTANDARD - systemy kilkudziesięciu, kilkuset studni,
- SoftSPMENTERPRICE - systemy kilkuset, kilku tysięcy studni - korporacje.
- SoftSPMTEST - stacje prób głębinowych agregatów pompowych.

Każdy poziom oprogramowania wykonany jest w najnowszych technologiach informatycznych opisanych w oddzielnej zakładce strony.

Zestawy oprzyrządowania i opomiarowania :
- SPMMIN - minimalny zakres opomiarowania studni,
- SPMBASE - najczęściej stosowany zakres opomiarowania studni,
- SPMOPT - rozbudowany, zakres opomiarowania studni,
- SPMTEST - oprzyrządowanie stacji prób

Każdy z tych zestawów bazuje na najnowszych, dedykowanych rozwiązaniach z dziedziny opomiarowania układów pompowych studni, do których między innymi należą:
- Indywidualnie oprogramowane sterowniki: SZ-21, S7 1200 SIMATIC Siemens,
- Systemowe szafki automatyki: SPM-b.1.1 , SPM-o.21,
- zintegrowana sonda SGP-21 pomiaru ciśnień wewnątrz i na zewnątrz rurociągu tłocznego pompy głębinowej, montowana za króćcem tłocznym pompy, pod wodą.

Zgodnie z założeniami w SPMSYSTEM zakres przetwarzanych danych oraz informacji jest wyjątkowo szeroki i w praktyce obejmuje:
technikę pompową:
   - komputerowy katalog głębinowych agregatów pompowych wraz z wyborem i doborem pomp,
   - automatycznie sterowane stacje prób pomp głębinowych,
   - wizualizacja pracy punktów pracy pomp na ich charakterystykach H=f(Q) podczas eksploatacji (charakterystyki katalogowe lub ze stacji prób),
   - oceny eksploatacji pomp wg charakterystyk katalogowych i rzeczywistych.
technikę wiertniczą i hydrogeologię:
   - komputerowy katalog studni odwadniających oraz piezometrów,
   - baza danych eksploatacyjnych studni i piezometrów,
   - baza danych chemii wody,
elektrotechnikę:
   - komputerowy katalog silników głębinowych,
   - baza danych eksploatacyjnych silników głębinowych,
   - baza danych osprzętu elektrycznego i kabli,
   - szafy zasilająco – sterownicze i pomiarowe wraz urządzeniami,
technikę komputerową:
   - oprogramowanie SoftSPM:
    SoftSPMBASIC
     » Pakiet startowy:
     » Statystyki pracy ujęcia,
     » Ocena,
     » Katalogi pomp, silników, kabli, oprzyrządowania i armatury.
    SoftSPMSTANDARD
     » Pakiet startowy:
     » Statystyki pracy ujęcia,
     » Ocena,
     » Katalogi pomp, silników, kabli, oprzyrządowania i armatury,
     » Stacje prób głebinowych agregatów pompowych.
    SoftSPMENTERPRICE
     » Pakiet startowy:
     » Statystyki pracy ujęcia,
     » Ocena,
     » Katalogi pomp, silników, kabli, oprzyrządowania i armatury,
     » Stacje prób głebinowych agregatów pompowych,
     » Pakiet remontów pomp i silników głębinowych,
     » Zarządzanie gospodarką eksploatacji i remontów agrgatów pompowych.

   - oprogramowanie OPC Siemens,
   - oprogramowanie SINAUT Siemens modemy GSM/sms/GPRS,
   - Oprogramowanie Kepware Siemens S7-200/S7-300/S7-400/S7-1200 Ethernet OPC Server WiFi.
automatykę:
   - sterowniki: S7 SIMATIC,
   - sterowniki: SZ-21,
   - urządzenia: WiFi,
   - stacje bazowe: SB-21,
   - sterowniki: ST-1,
   - koncentratory: KDP-1,
   - szafy automatyki: SZA 1.2 SPM,
   - oprzyrządowanie pomiarowe,
organizację i zarządzanie:
   - gospodarka magazynowa,
   - decyzje eksploatacyjne – kierowanie eksploatacją,
   - konsulting oraz szkolenia.

Jak widać z powyższego zestawienia, prezentującego elementy funkcjonujące w ramach SPMSYSTEM zagadnienie optymalizacji w zarządzaniu eksploatacją studni i pomp głębinowych jest wyjątkowo wielodyscyplinarne i stosunkowo złożone.

SPMSYSTEM posiada trzy wersje oprogramowania oraz trzy wersje oprzyrządowania i opomiarowania studni. Taka struktura budowy systemu praktycznie zapewnia dowolne możliwości w zakresie przystosowania konfiguracji systemu dla każdego użytkownika pomp głębinowych – od użytkowników kilku studni do kilku tysięcy obiektów. System przygotowano dla użytkowników z całego Świata, oprogramowanie jest dostępne zarówno w języku polskim jak i w wielu językach obcych. Serwer systemu jest dostępny dla użytkowników na stronie www.softspm.com i praktycznie może obsługiwać klientów pochodzących z dowolnego miejsca na świecie. System posiada między innymi usługę Chmura w modelu SaaS.

czytaj więcej »