SPMSYSTEM obejmuje również swym zakresem oprogramowanie stacji prób głębinowych agregatów pompowych SoftSPMTEST. Z systemowego punktu widzenia wiadomo, że praca silnika głębinowego z rzeczywistym obciążeniem w warunkach stacji prób pozwala na uzyskanie nominalnej temperatury jego wnętrza, a tym samym sprawdzany jest stanu izolacji uzwojenia i przyłącza przewodu – kabla w tzw. stanie zimnym i nagrzanym. Podczas próby mierzona jest prędkość obrotowa silnika oraz pozostałe jego parametry elektryczne i energetyczne. Na podstawie pomiarów wydajności pompy głębinowej oraz pomiaru ciśnienia w znanym przekroju rurociągu pomiarowego, wyznaczana jest charakterystyka przepływu pompy H=f(Q) , która odniesiona jest do rzeczywistej prędkości obrotowej. Pomiary wykonywane są dla różnego stopnia zdławienia przepływu pompy, a więc dla różnych punktów pomiarowych, których ilość jest tak dobrana by można było wyznaczyć z dużą dokładnością cały przebieg charakterystyk: H=f(Q) , η=f(Q), Pp=f(Q). Praktycznie tylko próby na stacji badań głębinowych agregatów pompowych umożliwiają wyznaczenie i sprawdzenie prawidłowości przebiegu charakterystyk pomp.

Specjalnie skonfigurowany dla tego typu aplikacji system komputerowy SoftSPMTEST steruje próbą głębinowego agregatu pompowego, gromadzi i przetwarza dane oraz parametry pomiarowe. System dokonuje oceny próby w odniesieniu do wybranej normy. Na zdjęciu pokazano konsolę sterującą wyświetlaną na ekranie monitora. Konsola ta przedstawia aktualny przebieg próby oraz umożliwia pełen dostęp do zarchiwizowanych parametrów prób poprzednich pomp.

Widok poniżej przedstawia wykonany przez oprogramowanie system SoftSPMTEST protokół próby głębinowego agregatu pompowego. W tabeli protokołu zamieszczono dane katalogowe pompy i silnika głębinowego oraz dane pomiarowe dla poszczególnych punktów pomiarowych wyznaczonych przez program komputerowy. Program wyznaczył charakterystyki dla próbowanej pompy głębinowej oraz dla porównania podał też charakterystykę katalogową.

Wyznaczone charakterystyki posiadają „postać cyfrową”, tak więc mogą być wykorzystywane do dalszych porównań i ocen pracy agregatu w studni – np. w oprogramowaniu SPMSTANDARD. Często użytkownicy, którzy eksploatują duże systemy ujęć wód, a tym samym posiadają w ruchu kilkadziesiąt lub kilkaset pomp głębinowych mają zorganizowaną własną gospodarkę remontową dla tych urządzeń. Przeprowadzają próby nowych i remontowanych głębinowych agregatów pompowych na własnej stacji prób i na podstawie wyznaczonych charakterystyk dobierają pompy do konkretnych układów pompowych. W programach SoftSPMSTD lub SoftSPMENT istnieje model matematyczny tzw. kreator doboru pompy do układu, który umożliwia komputerowy dobór głębinowego agregatu pompowego do wybranych warunków eksploatacyjnych na podstawie rzeczywistych, zmierzonych parametrów na stacji prób. W programach SoftSPMSTD lub SoftSPMENT automatycznie „przenoszona jest” cyfrowa charakterystyka danej pompy wprost ze stacji prób do komputerowego modelu matematycznego oceny pracy układu pompowego dla wybranej studni. Istnieje możliwość wizualizacji punktu pracy pompy pracującej w układzie pompowym studni (patent RP) na jej własnej charakterystyce zmierzonej wcześniej na stacji prób.

czytaj więcej »